RESIDENCE

Oct 10 - Nov 12 .2010 - Chanog-Wen TING (TW)

Jan 3 - 7 2011 - WU Geng-Zhen (TW)

Jan 23 - Feb 6 ...2011 - YAO Chung-Han (TW)

Mayh3-15 2011 - Tim Vets (BE)

June 22 -July 3 2011 - WANG Yu-Jun (TW)

June 22 -July 31 2011 - Chaong-Wen TING (TW)

Aug 30 -Sep 6 2011 - WANG Fujui(TW)

Jan 28 -Feb 19 2011 - YiLab(TW)

May 1 -July 31 2012 - CHENG Ting-Ting(TW/UK)

July 1- 31 2013 - WANG Fujui(TW)


Sep 1- Oct 31 2013 - YU Cheng-Ta(TW)

 

Nov 1 - 30 2014 - Chaong-Wen TING(TW)

 

 

 

SPONSOR: